Gavit NJHS Portraits

Gavit Soccer Team

Gavit Soccer Team

Gavit Graduation Portraits

Gavit Graduation Portraits

Gavit 8th grade graduation

Gavit 8th grade graduation

Gavit Spring Portraits

Gavit NHS/NHJS

Gavit NHS/NHJS

Gavit HS Graduation 2015

Gavit HS Graduation 2015